عکس با موبایل iphone5 . بودا بودن / Being Bhuda
هندوستان . اودایپور . بهار 93