عکس با موبایل iphone5 . مسير / Path
مسیر رنگین کمان شیشه و نور بالای موزه هنرهای مدرن شهر آرهوس . دانمارک . پاییز 1393