عکس با موبایل iphone . تعادل / Balance
Down the highway I go
از شاهراهی عبور میکنم
Gonna get the stars from my route
در مسیرم ستاره چینی میکنم