بهترین تقویم تاریخ

فارس . مرودشت . پارسه . بهمن 84 | Iran . Fars . Marvdasht

تقویم زرتشتی تقویمی است دقیق که در آن همه ماههای سال سی روزه اند و بطور کلی ماه سی و یک روزه وجود ندارد.
حالا می خوام براتون توضیح بدم که چرا جشن های زرتشت که در تقویم اصلی می بایست مثلا در روز سیزده تیر جشن تیرگان برگزار شود در تقویم شمسی امروزی در ده تیر برگزار می شود.
همانطور که گفتم طبق تقویم زرتشت روزه های 31 فروردین، 31 اردیبهشت و31 خرداد و … وجود ندارد ینابراین برای برگزاری جشن تیر گان باید سه روز کم کرد یعنی به جای اینکه سیزدهم تیر برگزار شود ده تیر برگزار می شود ویا جشن خردادگان بخاطر وجود روزهای 31 فروردین و 31 اردیبهشت بجای شش خرداد به تقویم زرتشتی در روز چهارم خرداد به تقویم امروزی برگزارمیشود .
کلا تقویم امروزی با حمله اعراب به ایران شکل گرفت و باید توجه داشت که در تقویم زرتشتی چیزی بنام هفته وجود نداشت و هر روز از ماههای سال یک نام به خود اختصاص می داد . و آدمی با شنیدن نام آن روز پی می برد که امروز چه روزی از چه ماهی است .
خوب همانطور که اکثر شما عزیزان مطلع هستید هر روز وقتی به ماهی که همنام آن بود مصدف می شد جشنی برگزار میشد که امروزه همانطور که در بالا گفتم می توان در تقویم جدید هم آنرا پیدا کرد و جشن گرفت . جشنهای زرتشتی ربطی به دین و مسلک ندارد بلکه قسمتی از گذشته ی گذشتگانمان است که هر روزشان را با نام هایی پر معنا جشن می گرفتن و به شادی میپرداختند (نه مثل امروز ما به دنبال تعطیلی برای جشن گرفتن بودند و نه …) بگذریم
خوب در زیر معنای روزهای ماه رو به همراه معنی آنها نوشتم که فکر می کنم دونستنشون خالی از لطف نباشه چون اینجوری می فهمیم که نیاکان ما انسان هایی متفکر بودند !!!

نخستین روز اورمزد یا هرمز نام دارد به مهنی “اهورامزاد” چون هر کار و هر چیزی با نام خدا آغاز می شود بنابراین نخستین روز ماه را با نام خوا آغاز می شود
2- دومین روز ماه بهمن یا وهومن نام دارد به معنای منش نیک و نام یکی از امشایپندان یا فرشتگان درگاه خداوند است
3- روز سوم ماه اردیبهشت است به معنای بهترین راستی و نیز نام یکی از فرشتگاه درگاه خدا
4- چهارمین روز ماه شهریور است به معنی بهترین شهریاری یا مدینه فاضله و نیز نام یکی از امشاسپندان یا فرشتگان درگاه خداوند است؛
5- پنجمین روز ماه سپندارمذ یا اسفند نام دارد به معنی فروتنی و نیز نام یکی از امشاسپندان یا فرشتگان درگاه خداوند است؛
6- ششمین روز ماه خرداد نام دارد به معنی تندرستی و نیز نام یکی از امشاسپندان یا فرشتگان درگاه خداوند است؛
7- هفتمین روز ماه امرداد نام دارد به معنی بی مرگی و جاودانگی که نام آخرین امشاسپند نیز می باشد.در باره این واژه توجه کنید کـه بیشتر به غلط مرداد تلفظ می شود که نـادرست است و باید امرداد خوانده شود؛ زیرا مرداد یه معنی مرگ است و امروزه به اشتباه مرداد تلفظ می شود و درست آن امرداد است به معنای بی مرگی (می بینید چه قدر فرق بین دو واژه هست . البته تا جایی که من خبر دارم نماینده زرتشت در مجلس طرحی را مبنی بر تعویض این دو واژه ارایه کرده تا معنای مرگ از ماهها از میان برود و بی مرگی جای آنرا بگیرد ولی کیه که گوش کنه ؟!؟)
8- هشتمین روز ماه دی به آذر است به معنی آفریدگار؛
9- نهمین روز آذر است به معنی آتش
10- دهمین روز آبان نام دارد به معنی آب,به طور کلی مظاهر طبیعی سودمند نزد ایرانیان بسیار ارجمند است بنابراین برخی روزهای ماه به نام مظاهر طبیعی نهاده شده است؛
11- نام یازدهمین روز خورشید یا خور است که باز نام یکی از مظاهر طبیعی و مقدس است؛
12- -دوازدهمین روز ماه, ماه نام دارد.ماه نیز که شباهنگام در آسمان می درخشد نزد ایرانیان مقدس است؛
13- نام روز سیزدهم ,تیر است که نام ستاره ای است در آسمان
14- چهاردهمین روز هر ماه گوش نام دارد به معنای جهان و هستی
15- روز پانزدهم ,دی به مهر است به معنای آفریدگار
16- روز شانزدهم هر ماه مهر است که محبت ومهربانی معنی می دهد؛
17- هفدهمین روز ماه سروش است به معنی فرمانبرداری که بعد ها در زبان پارسی معنای فرشته نیز به آن داده شد؛
18- رشن نام هجدهمین روز است که به معنی عدالت و دادگری است؛
19- نوزدهمین روز ماه فروردین است که شکل تغییر یافته واژه فروهر است به معنای نیروی پیشرو؛
20- نام بیستمین روز ماه بهرام یا وهرام است به معنای پیروزی
21- بیست و یکمین روز هر ماه رام است به معنای رامش و شادمانی؛
22- نام بیست و دوم هر ماه باد است.چنانچه ذکر شد زرتشتیان به پدیده ها و مظاهر طبیعی مانند خورشید ,ماه,آسمان,باد و …احترام زیادی می نهند؛
23- بیست و سومین روز هر ماه دی به دین است به معنای آفریدگار
24- بیست و چهارمین روز هر ماه دین است به معنای وجدان که امروزه معنی آیین و مسلک هم می دهد؛
25- روز بیست و پنجمین, ارد است به معنای ثروت و نعمت
26- -نام بیست و ششمین روز ماه اشتاد است به معنای راستی
27- نام بیست و هفتمین روز آسمان است که باز جلوه ای از ارزش مظاهر طبیعی نزد ایرانیان است؛
28- ام روز بیست و هشتم, زامیاد است به معنی زمین که باز به عنوان یکی از مظاهر طبیعی و آفریده خداوند نزد ایرانیان مقدس است و آن را بر روی روز بیست و هشتم ماه نهادند؛
29- نام روز بیست و نهم ,مهر اسپند است به معنای کلام ایزدی یا گفتار آسمانی؛
30- و اما نام روز سی ام ماه انارام است که یعنی روشنایی محض و فروغ جاویدان؛

بنابراین 30 روز ماه به این گونه است که گفته شد و برتری آن این است که مثلا اگر بشنویم امروز روز دی به مهر است خود به خود می فهمیم که روز پانزدهم ماه نیز است.در ضمن اگر دقت کرده باشید متوجه می شوید نام برخی از روزها با نام ماه های سال یکی است.هرگاه نام روز و نام ماه یکی شود در آن روز جشنی برگزار می شود که معروف است به جشن های ماهانه.مثلا روز سوم هر ماه اردیبهشت نام دارد بنابر این سوم اردیبهشت چون نام روز و ماه یکی میشود جشن اردیبهشتگان برگزار می شود.ویا روز شانزدهم هرماه مهر نام دارد بنابراین هر سال شانزدهم مهر ماه جشن مهرگان برگزار می شود؛

پرسش: با توجه به این که تقویم زرتشتی ماه31 روزه ندارد و 6 ماه سی ویک روزه در تقـویم جدید داریم, و نیز در تقویـم جـدید اسفـند مـاه 29 روز است, پـس بـا ایـن حـساب در تقـویم زرتشتی پنـج روز آخـر سال کـم می آید. با این وجود این پـنـج روز چه می شود؟؟
پـاسخ : درست است. در آخر سـال 5 روز کـم می آید ولی جـای این پنج روز نیز در این تقویم حساب شده است. به این گونه که پنج روز آخر سـال هر یـک نامـی جـداگـانه دارد و این 5 روز را به عـنوان جـشن پنجه ,جشن می گیرند. این پنج روز را , پنج روز پنجه گویند که نام آن ها به این ترتیب است : روز نخست پنجه اهـنودگـاه نام دارد.روز دوم پنجـه اشتود گـاه نـام دارد.روز سوم پنجه سپنتمـدگـاه نام دارد. روز چهارم پنجه وهوخشترگاه نام دارد. و روز پنجـم پنجه وهیشتوایشتی نام دارد. بنابراین تقـویم زرتشتی که بر اساس گـردش زمین به دور خورشید است دارای 365 روز کامل می شود

پرسش: با توجه به این که هر چهار سال یکبار ,سال کبیسه است و دارای 366 روز می شود,در تقویم زرتشتی این روز چه می شود؟
پاسخ:هر چهار سال یکبار در سال کبیسه این روز اضافی نیز در نظر گـرفته می شود که نـام این روز اورداد است به مـعنی روز اضـافه؛

پرسش: با تـوجـه به این که در تقویم زرتشتی هفـته وجود ندارد پس چه روزهایی از ماه روز تعطیلی و استراحت می باشد؟
پاسخ:در تقویم زرتشتی روزهای اورمزد (روزاول ماه),روز دی به آذر که روز هشتم ماه است, روز دی به مهر(روز پانزدهم ماه)و روز دی به دین(روز بیست و سوم ماه) روز های تعطیل و استراحت است که آدینه روز نامیده می شود؛
الـبته تـقـویم امـروزی نیز در واقع همان تقـویم زرتشتی است با این تفاوت که 6 ماه نخست سال را 31 روزه کرده اند و در عوض پنج روز پنجه را حذف کرده اند؛

بر اساس نظر کارشناسان, تقویم زرتشتی کامل ترین و دقیق ترین تقـویمی است که تـا بـه امـروز توسط انسان ساخته شد که الـبته نخستین تقـویم تاریخ بشریت نیز است. از دیگر تقویم های ساخته دست انسان تقویم قمری یا عربی است که بر اساس گردش مـاه عمل می کند که به اندازه ای مسخره است که اصلا لازم نیست در باره اش حرف بزنیم زیرا هر سال بیش از ده روز جابه جا می شود.یکی دیگر از تقویم های مورد استفاده تقویم میلادی است که شایدامروزه پر کاربردترین تقویم دنیا باشد.که آن نیز کم و کاستی هایی دارد.بر اساس نظریه انفجار بزرگ هر سال به اندازه چندین ثانیه از سال قبل طولانی تر است که پس از چندین سال پی در پی این ثانیه های اضافی روی هم جمع می شوند و دوباره یک روز کامل به وجود می آید.در تقویم میلادی هر 2500 سال یک روز زیاد می شود.و آنان مجبورند هر دوهزاروپانصد سال یک روز از تقویم خود حذف کنند تا روزهای سالشان به هم نخورد.که یک بار در سال 1582 میلادی این کار را انجام دادند.ولی تقویم زرتشتی به اندازه ای پیشرفته است که بر اساس محاسبات ریاضی هر ده میلیون سال یک روز به آن اضافه می شود.این تقویم ساخته دست ایرانیان اولین و در کمال تعجب و افتخار پیشرفته ترین تقویم بشریت است که تاکنون ابـداع شده .

* پس با این تفاسیر اردیبهشتگان بر شما مبارک.

19 Comments

 1. 9 نوامبر 2008
  Reply

  عكس كه مثل هميشه فوق‌العاده است، نوشته هم كه باز مثل هميشه پربار. ممنون آرش جان ، وبلاگت هم زيبايي نوشتاري دارد هم بصري.

 2. 9 نوامبر 2008
  Reply

  درود بر آرش نوشته ات رو دوست داشتم؛ يادآوري بسيار به جاييه و سزاوار ستايشه چند جا – كه خيلي هم كمه – اشتباه تايپي هست كه خوب اگه نباشه بهتره ارديبهشتگان ات مبارك.

 3. 9 نوامبر 2008
  Reply

  salam be arash aziz
  khobi omidvaram hamishe movafagh bashi
  axat mesle hamishe mareke hastan makhsosan in axet parvaz bar faraze 2500 sal tamadon.azemat va shokooh ke behesh minazim
  parvaz bar faraze tamadoni ke parvaz royash bod va hal an tamadon royaee ma
  arash jan movafagh bash
  be omide didar

 4. 9 نوامبر 2008
  Reply

  سلام آرش جان
  همیشه این عکست رو دوست داشتم و حالا با متون مرتبطه جلوه ایی اهورایی گرفته ، خیلی عالی و مفید بود . از طرفی تصمیم گرفتم این روزها رو در تقویم جیبیم ثبت کتم ، تا همیشه یک تمدن عظیم همرام باشه .
  شاد باشی و پیروز

 5. 9 نوامبر 2008
  Reply

  kheyli ali bood mr hamidi
  movafagh bashin

 6. 9 نوامبر 2008
  Reply

  لذت وافر بردم. خوبه که گاهی تلنگری اینچنینی به روح ایرونیمون زده بشه.

 7. 9 نوامبر 2008
  Reply

  مطلب جالبي بود حساب و كتاب هم دقيق است. اما در حال حاضر 13 تير روز بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوان است كه سال پيش از تقويم ما حذف شد.

 8. 9 نوامبر 2008
  Reply

  سلام آرش عزیز … عکس زیباست با وجود اون پاراگلایدر … توضیحات عالی ، بجا و کامل … استفاده کردم و افتخار کردم … بیا اینطرفا … موفق باشی

 9. 9 نوامبر 2008
  Reply

  سلام جناب حميدي. توضيحات بسيار جامع و افتخار آميز است . عكس بسيار زيبايي شده خصوصا افزايش تناليته قرمز بجا بوده. و عجب بخت بلندي داشتي كه لحظه عكاسي اين كايت – گلايدر سوار هم به المانهاي عكس اضافه كردي . ممنون.

 10. 9 نوامبر 2008
  Reply

  سلام – خوبي آرش جان – عجب عكسي ……….. نوشته هايي هم كه گذاشتي بسيار پر بار هستن …. باز مثل هميشه تركوندي اينجا رو ….
  منم ارديبهشتگان !!!‌رو تبريك ميگم !!!!!!!!

 11. 9 نوامبر 2008
  Reply

  سلام
  عرض ادب
  اگه دوس داشتین ایریکان هم بیباین

 12. 9 نوامبر 2008
  Reply

  سلام آرش عزیز

  عکساتو دیدم در انتخاب لحظه ها موفق عمل کردی

  وسواست در انتخاب کادر و ترکیب بندی و نور که منجر به گرفتن عکسای خوبت شده رو تحسین میکنم

  عکس قبلیت هم خیلی زیباست همون دختر بچه

  موفق باشی منم با چند عکس به روزم

 13. 9 نوامبر 2008
  Reply

  عالی بود آقای حمیدی
  آموزنده و جاب و مفید
  موفق باشی

 14. 9 نوامبر 2008
  Reply

  منتظر مطالب جدیدتون هستم
  من به روزم

 15. 9 نوامبر 2008
  Reply

  سلام عکس قشنگی شده است.

  راستی سورس برنامه فوتو آی آر را تو وبلاگم گذاشتم/www.kavhh.blogspot.com
  موفق باشید.

 16. 9 نوامبر 2008
  Reply

  سلام آقا آرش عید گذشته یتان مبارک باشه.
  سرت شلوغه که دیر به دیر آپدیت میکنی؟
  یه سر به http://www.tabas.ir/ بزن.

 17. 9 نوامبر 2008
  Reply

  عکست که خیلی زیباست مطالبت بسیار بسیار خواندنی موفق باشی آرش خان

 18. 15 فوریه 2009
  Reply

  خیلی خوب بود فقط عکس نبود

 19. 18 فوریه 2010
  Reply

  ممنون از اطلاعات مفید.خیلی دلم میخواست بدونم.امروز باید سپندگان باشه پس اسپندگان بر شما مبارک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

92 − = 82