دسته: روزمره ها

عکس با موبایل iphone . Where You go i go / هرجابري منم ميرم

عکس با موبایل iphone5 . Human Society . جامعه بشري

ترکیه . عکس با موبایل iphone5 . Strong

عکس با موبایل iphone5 . نخواهم رفت / I won’t go

عکس با موبایل iphone5 . Domination of Colors / سلطه رنگها

عکس با موبایل iphone5 . به تو نگاه ميكنم / I look at you

عکس با موبایل iphone5 . تطهير / Purification

عکس با موبایل iphone5 . زندگی پیش رو

عکس با موبایل iphone5 . کشمیری / Kashmiri

عکس با موبایل iphone5 . برای آخرین برگ / For Last Leaf

عکس با موبایل iphone5 . حریم

عکس با موبایل iphone5 . Gravity

عکس با موبایل iphone5 . سرانجام…

Slivers به معنی باریکه یا برشهایی موازی و پر تکرار ست عکس با موبایل iphone5…

عکس با موبایل iphone5 . With You