برچسب: spring

کردستان .غار کرفتو - 12 فروردین 86 | Iran . Kurdestan . Caraftow Cave


یک غار زیبا و استثنایی که سالها پیش دیواره هاش با دست کنده کاری شده و اینک پس از گذشت هزاران سال توسط انسانهای به ظاهر مدرن مجددا حجاری شده بود و به تعداد هفته های عمر غار یادگاری و نوشته بر جداره این اثر عظیم نقش بسته بود … عجب فرهنگی !

* میزان مدنیت یک اجتماع چندان ربطی به پیشینه پرافتخار تاریخی و یا داشته های عظیم علمی نداره ؛ چیزی که خیلی مهمه مقدار درک اون جامعه از ارزشهاست.

اطلاعاتی درباره این غار زیبا….